Detall de la notícia

Alerta febre hemorràgica virus Èbola
Publicat: 16/08/2019

En relació a l’actual brot de la malaltia d’Ebola a la República Democràtica del Congo declarat per l’OMS el passat 17 de juliol com una emergència de salut pública internacional, la sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, d’acord amb el que es va acordar en el Comitè d’Anàlisi i Seguiment de les Malalties Transmissibles Emergents d’Alt Risc del 24 de juliol, recomana l’activació de l’alerta per Febre Hemorràgica a tots els Centres Sanitaris de Catalunya.

Per aquest motiu us adjuntem  la guia d’agents biològics altament transmissibles. Així mateix us fem a mans la última actualització de procediments i recomanacions de l’Agencia de salut Pública, que podreu trobar en els enllaços següents:

 

-       Procediment d’actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/Procediment_Ebola.pdf

-       Recomanacions per al personal sanitari en contacte amb casos confirmats o sospitosos per la febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/ebola_personal_sanitari.pdf 

 

Tanmateix, cal que recordeu que les característiques mínimes recomanades pels equips de protecció haurien de ser:

 

TIPUS DE PROTECCIÓ

RISC BAIX

RISC ALT

Protecció respiratòria

Mascareta autofiltrant

UNE-EN 149:2001+A1:2010(20)

FFP3

Resistent a fluids (UNE-EN 14683 (21)o equivalent)

Mascareta autofiltrant

UNE-EN 149:2001+A1:2010

FFP3

Resistent a fluids (UNE-EN 14683 o equivalent)

Guants

Doble guant nitril o làtex (sense pols)

UNE-EN 374-1(22), 374-2(23) i 374-3 (24)

ISO 16604:2004(en)(25)o ASTM F1671(26)

AQL< 1,5(nivell de pas 2)

Doble guant nitril o làtex (sense pols)

UNE-EN 374-1, 374-2 i 374-3 

ISO 16604 o ASTM F1671

AQL < 0,65 (nivell de pas 3)[1]

Protecció cos

Bata com EPI

UNE-EN 13034(27), UNE-EN 14605, UNE-EN 14126 

Tipus PB 6B  o PB 4B

 

Vestit/granota

UNE-EN 14605(28), UNE-EN 14126(29)

Tipus 4B o 3B[2]

 

Protecció cap

No necessari

Capuç

UNE-EN 14605, UNE-EN 14126

Tipus PB 4B  o PB 3B

Protecció peus

No necessari

Polaines

UNE-EN 14605, UNE-EN 14126

Tipus PB 4B  o PB 3B

Protecció ocular/facial

Ulleres integrals 

UNE-EN 166(30)

Classe òptica 1 (ocular)

Resistència a l’entelament N (ocular)

Camp d’ús  3 (muntura)

Ulleres integrals 

UNE-EN 166 

Classe òptica 1 (ocular)

Resistència a l’entelament N (ocular)

Camp d’ús  5 (muntura)