Detall de la notícia

Informació sobre el COVID19
Publicat: 09/03/2020

Formació sobre detecció i maneig del Coronavirus

A petició del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, s'està treballant intensament per proveir formació sobre detecció i maneig del Coronavirus.

Podeu ampliar la informació en els següents enllaços:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm