Societat Catalana de Salut Laboral

Entitats Col·laboradores


Avantatges entitat col·laboradora SCSL

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT LABORAL és una societat sense afany de lucre, l'objecte o finalitat social de la qual està constituït pel foment, desenvolupament, promoció i divulgació del coneixement científic –i de perfeccionament de les seves aplicacions pràctiques– i la formació continuada dels professionals de la salut laboral.

En compliment d'aquests fins socials, la SOCIETAT organitza i porta a terme diferents activitats i presta diferents serveis, i entre d'altres, realitza campanyes informatives; celebra i organitza actes i manifestacions científiques, docents o culturals; organitza cursos i activitats de formació i de perfeccionament professional, i altres activitats docents i formatives, tals com reunions científiques, simposis, seminaris, debats, congressos; impulsa la concessió de premis, beques i ajudes a la docència i investigació científiques; etc.

Per a la realització de les activitats que efectua en compliment de les seves finalitats socials d'interès general, la SOCIETAT precisa de recursos econòmics, els quals procedeixen en part de la col·laboració desinteressada de terceres persones, físiques o jurídiques.

Les modalitats en què aquestes persones o entitats fan la seva contribució econòmica poden ser molt variades i hauran d’estar lligades a un acord de col·laboració per escrit on s’especifiquin les quantitats aportades i les contraprestacions per part de la SOCIETAT.

En aquest sentit ens podem trobar amb les següents situacions:

- Persona física o jurídica que fa donació d’una determinada quantitat econòmica, però no desitja cap contraprestació.

- Les situacions en les quals la donació econòmica està subjecta a una contraprestació les podem agrupar en els següents grups:

 • ● Donacions a partir de 400€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits a continuació::
  • a. Tracte individualitzat en la seva relació amb la SOCIETAT.
  • b. Inclusió del seu logotip, en l’apartat d’Entitats Col·laboradores a la web de la SCSL.
  • c. Col·locació al programa de la Diada de la SCSL, del seu logotip, durant la celebració d’aquesta jornada, tant si es fa físicament com telemàticament.
  • d. Constarà a la Memòria Anual com a entitat col·laboradora de la SCSL.

 • ● Donacions a partir de 1000€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors i a d’altres de nous:
  • a. Possibilitat d’inserir un anunci en un número de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • b. Possibilitat d’inserir el seu logo a totes les activitats formatives de la SOCIETAT.
  • c. Descompte del 5% addicional sobre els packs de possibles contractes de serveis relacionats amb la Diada de la SCSL
  • d. Opció d’establir acords amb la SCSL diferents als del llistat i que puguin ser d’interès per a l’entitat col·laboradora, prèvia valoració del cost econòmic corresponent. 5% de descompte.

 • ● Donacions a partir de 2500€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors i a d’altres de nous:
  • a. Possibilitat d’inserir 1 anunci en 3 números de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • b. Descompte del 15% addicional sobre els packs de possibles contractes de serveis relacionats amb la Diada de la SCSL.
  • c. Reservada una sessió anual (activitat formativa) que tingui interès científic pels professionals de la Salut Laboral.
  • d. Posar un stand o expositor a totes les activitats de la SCSL en què es contempli aquesta possibilitat.
  • e. Difusió d’1 activitat formativa o acte que organitzi l’entitat col·laboradora, amb el coneixement i aprovació de la Junta de govern.
  • f. Col·locació del logotip al programa de la Diada, de forma destacada.
  • g. Opció d’establir acords amb la SCSL diferents als del llistat i que puguin ser d’interès per a l’entitat col·laboradora, prèvia valoració del cost econòmic corresponent. 15% de descompte.
  • h. Constarà com a patrocinador principal

 • ● Donacions superiors a 5000€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors i a d’altres de nous:
  • a. Possibilitat d’inserir 1 anunci a tots els números de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • b. Inclusió logotip, en l’apartat d’Entitats Col·laboradores a la web, de forma destacada.
  • c. Possibilitat d’inserir el seu logo a totes les activitats formatives de la SOCIETAT, de forma destacada.
  • d. Descompte del 20% addicional sobre els packs de possibles contractes de serveis relacionats amb la Diada de la SCSL.
  • e. Reservada una sessió anual (activitat formativa) que tingui interès científic per als professionals de la Salut Laboral, de forma preferent.
  • f. Posar un stand o expositor a totes les activitats de la SCSL en què es contempli aquesta possibilitat, amb ubicació preferent.
  • g. Possibilitat que tres persones físiques, per ella nomenades, puguin inscriure's i participar en totes les activitats que efectuï la SOCIETAT, en les mateixes condicions i avantatges que els socis (prioritat d'inscripció, inscripció gratuïta, inscripció reduïda, etc.).
  • h. Difusió de totes les activitats o actes que organitzi l’entitat col·laboradora, amb el coneixement i aprovació de la Junta de govern.
  • j. Possibilitat de tenir un ponent en qualsevol de les taules de la Diada, sempre que sigui d’ interès científic pels professionals de la Salut laboral i validat pel Comitè Científic de la Jornada.
  • k. Invitació de dues persones a la celebració anual de la nostra Societat, la Nit de Salut Laboral
  • l. Possibilitat d’organitzar un Acte /Difusió de la firma de l’acord, acompanyat de fotografia
  • m. Opció d’establir acords amb la SCSL diferents als del llistat i que puguin ser d’interès per a l’entitat col·laboradora, prèvia valoració del cost econòmic corresponent. 20% de descompte.
  • n. Constarà com a Patrocinador preferent.

Aquests llistats d’avantatges no representen en cap cas una llista tancada, i són susceptibles de modificacions i ampliacions en funció dels acords que s’estableixin entre la SCSL i l’entitat col·laboradora.

L'obtenció de la condició d'Entitat Col·laboradora no atorgarà, en cap cas, la condició de soci de la SOCIETAT, ni tampoc, per tant, els drets i les obligacions inherents a aquesta condició d'associat.