Societat Catalana de Salut Laboral

Normativa en PRL

En aquesta secció adjuntem enllaç a la normativa consolidada i actualitzada en PRL i ens fem ressò de les darreres novetats legislatives


Novetats

09/11/2020

Consulteu aquest enllaç.

Codi electrònic de PRL publicat al BOE, que inclou, entre d’altres:

- Normativa general: Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Normativa específica: coordinació, senyalització, llocs de treball, manipulació manual de càrregues, pantalles, agents biològics, cancerígens, químics, equips de treball, equips de protecció individual, mineria, bucs de pesca, construcció, subcontractació, risc elèctric, soroll, vibracions, amiant, radiacions òptiques i camps electromagnètics.

- Normativa dels Serveis de Prevenció: Ordre TIN 2504/2010 i RD 843/2011.

- Normativa d’Inspecció de Treball i infraccions i sancions.


Normativa consolidada

03/11/2020

Accediu des d'aquí al Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Distingeix entre el treball a distància amb vocació de continuïtat i el vinculat a la durada de la pandèmia del COVID-19.

Des del punt de vista de la PRL, els articles a considerar són el 15 (dret a la protecció), 16 (avaluació de riscos) i la Disposició transitòria Tercera (treball a distància vinculat a la pandèmia del COVID-19).

Les principals novetats són:

- El document a emplenar per la persona treballadora no serà d'autoavaluació, sinó d'obtenció de dades per a posterior realització de l'Avaluació de riscos per part de la modalitat preventiva.

- Aquest document l’ha de confeccionar el servei de prevenció, fent especial atenció als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius associats a la feina a distància (com ara distribució de jornada, temps de disponibilitat i garantia de descansos i desconnexions).

- No serà obligatòria la visita a el domicili o lloc de treball a distància.

- Si bé es contempla la possibilitat de visita, aquesta apareix com quelcom excepcional i subjecte a autorització de la persona treballadora.

- L’Avaluació de riscos serà específica del lloc informat, de manera que, en cas de canviar d'ubicació, caldrà comunicar-ho i realitzar una nova avaluació.

No obstant, pels teletreballs vinculats al COVID-19, s'acceptarà excepcionalment l'autoavaluació voluntària de la persona treballadora.

09/11/2020

11a actualització, de 7 d’octubre de 2020.

Consulteu-lo en aquest enllaç.

Document del Ministeri de Sanitat que regula obligacions dels SP en matèria d’avaluació dels riscos de l’exposició al COVID-19, formació, seguiment de contactes estrets, proves diagnòstiques, investigació de les causes dels brots, entre altres.  

20/12/2020

Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la que s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15871

En vigor des de l’11 de desembre de 2020.

Transposa la Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió, de 3 de juny de 2020, i parcialment, la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió, de 3 de juny de 2020. 

El seu objectiu és incloure la COVID-19 entre els agents biològics previstos pel RD 664/1997 i assignar-li la categoria 3.

Per això, modifica l’anterior referència Coronaviridae (que tenia categoria 2) dins de l’apartat Virus de l'Annex II, per:

«Coronaviridae (F)Betacoronavirus (G)Coronavirus del síndrome respiratori agut greu (SARS-CoV)

3


Coronavirus del síndrome respiratori agut greu 2 (SARS-CoV-2) 

3


Coronavirus del síndrome respiratori d’Orient Mitjà (MERS-CoV)

3


Altres Coronaviridae de patogenicitat coneguda


 

Tanmateix, substitueix els Annexos IV y V, modificant algunes mesures de contenció.

Podeu consultar el text actualitzat del RD 664/1997 a:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144&tn=1&p=20201210

Tanmateix el trobareu al Codi electrònic de PRL disponible en aquesta pàgina.

22/12/2020

Nova actualització a 21 de desembre del Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció front al coronavirus.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

- Adapta els canvis a l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 (versió de 18 de desembre).

- Incorpora l'Avaluació del risc de transmissió mitjançant aerosols, incidint en la correcta ventilació dels llocs de treball i espais interiors.

- Afegeix el lapse de 24 hores per a valoració del contacte estret (menys de 2 metres, 15 minuts dins de 24 hores i sense EPIs).

- Modifica la Taula 1 pel que fa als escenaris de risc i respecte dels requeriments, remet a l'Avaluació de Riscos. Per tant, l’AR serà obligatòria en qualsevol escenari, incloent el de baixa probabilitat d'exposició.

- Suprimeix l'Annex III que oferia alternatives davant escassetat de mitjans de protecció personal.

- Introdueix la potenciació del teletreball o treball mixt.

07/01/2021

Publicada la modificació del RD 665/1997 d'agents cancerígens, per adaptació a la Directiva europea 2017/2398.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

Inclou la pols respirable de sílice cristalina com a agent cancerigen, amb un valor límit de 0,1 fins a 31 de desembre de 2021 i de 0,05 a partir d'aquesta data.

S'incorporen altres substàncies, com les fibres ceràmiques refractàries, compostos de crom VI, òxid d'etilè, epoxipropà, acrilamida, nitropropà, toluidina, butadiè, hidrazina i bromoetilè.

Respecte dels agents que ja apareixien, el benzè manté el seu valor límit, mentre que es modifiquen els corresponents a la pols de fustes dures i clorur de vinil monòmer.

Tanmateix, es modifica l'article 6 per especificar que els 10 minuts de neteja personal no podran acumular-se ni utilitzar-se per a altres finalitats.
11/01/2021
Així apareix a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021:

"Disposición adicional centésima vigésima séptima. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral.

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021."

02/02/2021
Adjuntem pel seu interès el "Resumen legislativo y jurisprudencial de 2020 en PRL", on es comenten les principals novetats legislatives i sentències del darrer any.
Gran part es dedica al COVID-19, reflexionant sobre la contingència aplicable al contagi, la modificació del RD 664/1997, les activitats preventives específiques, el paper d'Inspecció i dels Serveis de Prevenció, la possibilitat de sancions, recàrrec de prestacions i responsabilitats civils i penals.
Tanmateix, al marge del COVID-19, es comenta la nova regulació del treball a distància, la modificació del RD 665/1997, la nova suspensió del bonus, l'actualització del protocol sanitari de silicosis i sentències referents a l'acomiadament disciplinari per manca d'ús d'EPIS, riscos psicosocials i burnout, condemna superior a dos anys de presó d'una empresària...
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç
04/02/2021

Segons l’article 6 del RD-Llei 3/2021 de 2 de febrer:

- Regirà de l'11 de març de al 2020 (data declaració pandèmia OMS) fins aixecament per part de les autoritats sanitàries de les mesures de prevenció davant el COVID-19.

- Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d'emetre informe on es faci constar l'exposició laboral a l'COVID-19 durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

- L'entitat responsable d'aquestes prestacions serà la que cobreixi les contingències professionals en el moment de produir-se la baixa mèdica.

Més informació en aquest enllaç

13/12/2021

Modificació del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20261