Societat Catalana de Salut Laboral

Sentències d'interès en PRL

En aquesta secció recollirem sentències recents que tractin temes d’interès per la PRL


03/11/2020

Audiència Nacional. Sala Social, núm. 26/2020, de 2 de març.

… cabe concluir que, a pesar de la ausencia normativa y reglamentaria, o de previsión explicita respecto de la temática, los reconocimientos médicos, a pesar de su voluntariedad, nunca deben suponer una carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador, por lo que generalmente deben realizarse dentro de la jornada laboral, y cuando se realicen fuera de ella, su tiempo invertido deberá ser tenido en cuenta como tiempo efectivo de trabajo.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

09/11/2020

El Tribunal Suprem fa una interpretació amplia de l’excepció a la voluntarietat recollida a l’article 22 de la LPRL: supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para… verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

En comptes d’aplicar-la individualment, referida a aspectes o indicis relatius al treballador específic, la predica per lloc de treball, basant-se en la perillositat de l’activitat i en la possible incidència per tercers si aquesta fos desenvolupada per un treballador que no estigués en condicions de fer-ho.

 

- TS, Sala Social, núm. de recurs 178/2014, de 10 de juny de 2015.

700 treballadors de les brigades forestals.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- TS, Sala Social, núm. 259/2018, de 7 de març.

Vigilants de seguretat i escoltes.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TS, Sala Social, núm. 33/2019, de 21 de gener.

Conductors de vehicles oficials i manteniments en alçada.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

09/11/2020

Les sentències exposades a continuació redunden en la manca de vinculació entre les qualificacions d’aptitud, dirigides a un lloc de treball concret, i les incapacitats, referides a l’exercici de la professió habitual.

- TSJ Catalunya, Sala Social, Secció 1, num. 277/2019, de 22 de gener de 2019.

Treballador que dos dies després de l’alta de l’ICAM per curació/millora que li permet realitzar el seu treball habitual, és qualificat de no apte pel SP Aliè i acomiadat per l’empresa.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.


- TSJ Murcia, Sala Social, Secc. 1, num. 155/2017, de 15 de febrero de 2017.

Conductor qualificat de no apte i acomiadat al qual se li denega una IPT.

…dado que la profesión del actor es la de conductor de furgonetas o camiones, la cual es de carácter sedentario, sin que se necesaria la realización de esfuerzo, pues la carga del vehículo no es una de las obligaciones profesionales del conductor, no cabe apreciar la existencia de impedimento para llevar a cabo toda o las más relevantes tareas que son características de la misma, por lo que no concurren los requisitos que establece el artículo 137.4 de la LGS para que proceda la declaración de incapacidad permanente total.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, secc. 1, núm. 610/2017, de 15 de juny de 2017.

Treballador al qual se li revisa una IPT i quan es reincorpora és acomiadat.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

Ineptitud sobrevinguda (pdf | 73.26kB)
09/11/2020

Les sentències posen de manifest la manca de vinculació entre la qualificació d’aptitud i la valoració dels tribunals sobre l’acomiadament per ineptitud sobrevinguda: l’important no és tant la qualificació obtinguda (el no apte no justifica pers si sol l’acomiadament), sinó que l’empresa demostri que ha esgotat les possibilitats d’adaptació del lloc de treball.

 

- TSJ País Vasco, Sala Social, secció 1, num. 1238/2017, de 30 de maig de 2017:

Treballador al·lèrgic a un component dels auriculars que utilitza com a gestor telefònic.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Castilla y León (Burgos) Sala Social, secció 1, núm. 610/2018, de 3 d’octubre.

Ahora bien, esta actuación preventiva lo que no puede conducir es a que la empresa cree un puesto de trabajo que no precisa o carente de cometido funcional.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, núm. 315/2012, de 2 d’abril.

Treballador que pateix faringitis i disfonia que li impedeix fer l’atenció telefònica.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

09/11/2020

Els incompliments en l’àmbit de la PRL es consideren incompliments laborals, sancionables disciplinàriament. En cas de no fer-ho, l’empresari pot incórrer en una tolerància culpable.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, núm. 837/2017, de 27 de setembre de 2017:

Suspensió de sou i feina a un treballador amb antecedents d’hipoacúsia per no utilitzar les proteccions auditives durant dos dies seguits.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Catalunya, Sala Social, núm. 5843/2018, de 7 de novembre.

Acomiadament per embriaguesa reiterada a obra.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- Jutjat Social 6 de Santander, núm. 24/2021, de 22 de gener de 2021

Acomiadament de peixatera de supermercat per no pujar-se la mascareta per damunt del nas i faltar al respecte a la clienta.

...se encontraba prestando servicios con un producto no envasado, el pescado, por lo que, las normas de prevención de riesgos laborales elaboradas por la empresa demandada, le obligaban al uso correcto de la misma, tapando la boca y la nariz. Y ante el requerimiento de una clienta, y posteriormente, de la responsable de tienda, para que se la colocase bien, hace caso omiso, dirigiéndose a la clienta en un tono amenazante, y sin atender a los requerimientos de la encargada para que se calmase.

Podeu consultar-la en aquest enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22db9aecce21491a/20210209 

09/11/2020

Els tècnics i sanitaris estan

-  AP Tarragona, secció 2, núm 108/2019, de 8 de febrer.

Inhabilitació d’1 any i mig per tècnic per no contemplar la càrrega de la compactadora al camió.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Murcia, Sala Social, secció 1, núm. 869/2018, de 10 d’octubre de 2018.

Condemna civil solidària a l'SP Aliè per no avaluar l'accés a un fals sostre que desconeixia.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

NOTA: Es por trobar un comentari exhaustiu de cadascuna de les sentències a www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com

22/12/2022

Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobreprotecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants que deroga el Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprovava el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants i el Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada; així com totes les normes del mateix rang o inferior en allò que contradiguin o s'oposin al que disposa el Reial decret en qüestió.