Societat Catalana de Salut Laboral

Secció de l'Àmbit Sanitari (SAS)

CONSTITUCIÓ DE LA SECCIÓ D’ÀMBIT SANITARI (SAS)

En la Junta de Govern del període 2001-2004, presidida pel Dr. Jaume de Montserrat, es va proposar al Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja, coordinar el grup de treball de l’àmbit sanitari (GTAS) dins la SCSMT. Va estar en l’acta de la Junta de Govern amb data 19 de febrer de 2001, en el 4t punt quan es va acordar la creació d’un Consell Executiu, que passem a descriure:

“4. Creació del Consell Directiu Ramona Garcia explica que en els últims anys les tasques assignades als membres de la Junta de Govern han anat creixent en nombre, importància i complexitat. Com que és previsible que aquesta tendència s’accentuï en el futur, i per tal de no sobrecarregar als membres de la Junta actual, proposa la creació d’un òrgan vinculat a la Junta, composat per persones de confiança, designades directament per la Junta ... Secció Sanitària: l’objectiu seria donar resposta a la problemàtica específica dels professionals de Salut Laboral dels centres sanitaris de nivell terciari fonamentalment, i també recursos de nivell primari o secundari. Es podran crear més seccions específiques quan se’ns plantegin objectius complexes i que precisin una tasca de coordinació amb diferents professionals. Cadascuna d’aquestes seccions tindrà un responsable (Conseller Delegat). A continuació es discuteix quines persones podrien constituir el Consell Executiu, i es decideix proposar-ho a les següents persones: ... SECCIÓ SANITÀRIA: Dr. Miquel Vilardell Ynaraja…”

Posteriorment en el punt 9è de l’article 25 del capítol IV dels nous Estatuts es contempla entre les facultats de la Junta de Govern l’establir Grups de treball, Consells i Comissions per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la societat, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme, i en l’article 34 del capítol VII dels nous Estatuts, queden clarament documentades les comissions o grups de treball.

JUSTIFICACIÓ

Els metges del treball i altres professionals de la PRL de l’àmbit Sanitari tenim unes necessitats específiques i comunes. Fins ara això ens ha portat a realitzar les pròpies jornades per a posar en comú els diferents temes.

Ara ens cal coordinar aquests esforços i donar forma al que estem assolint i creiem que la millor manera es la de crear aquesta secció emparada per la Societat Catalana de Salut Laboral.

OBJECTIUS
 • Coordinar, compartir i aglutinar experiències dels Serveis de Prevenció dels centres sanitaris i sociosanitaris
 • Definir i consensuar línies, protocols i procediments de treball, així com establir “criteris mínims” documentals, de recursos, de gestió, ...
 • Registre de dades dels Serveis de Prevenció de l’àmbit sanitari
 • Dinamitzar l’activitat preventiva
 • Aprofitar i optimitzar recursos en Prevenció de Riscos Laborals
 • Foment d’activitats docents (jornades, formació, protocols, etc.), intentant dirigir-les cap aquells aspectes de la prevenció que es creguin més necessaris
 • Establir contactes amb aquelles societats o grups de treball amb les mateixes inquietuds d’altres àmbits geogràfics.

ANTECEDENTS HISTÒRICS

Els professionals que treballem en el camp de la salut laboral als hospitals, tot i que compartim unes tasques i problemàtiques comunes, desenvolupem estratègies i enfocs diferents que condicionen línies de treball diverses.

En diferents ocasions havíem detectat inquietuds per part dels professionals dedicats a la salut laboral als hospitals, motiu pel qual va sorgir la idea d’instaurar un seguit de reunions monotemàtiques amb una periodicitat concreta, una mica segons les necessitats i el temps disponible de dedicació per organitzar les mateixes i que fossin d’ubiqüitat rotatòria, de tal manera que la persona encarregada de presentar el tema de discussió, també convoqués la reunió al seu lloc de treball si li fos possible. L’objectiu principal era promoure, debatre i consensuar protocols i línies d’actuació comunes a través de reunions periòdiques en els diversos hospitals de Catalunya.

Va ser l’any 1992 quan es va iniciar el projecte del qual n’érem protagonistes tots els professionals dedicats a tasques de salut laboral arreu dels hospitals de Catalunya. Varem creure necessari, en primer lloc, conèixer l’estat actual de la Salut Laboral als hospitals de Catalunya, i és per això que el Dr. Miquel Vilardell i la Dra. Consol Serra varen dissenyar una enquesta, per posteriorment adreçar-la a 74 hospitals de Catalunya, dels quals van respondre 32, i que va ser, sens dubte, la llavor de l’actual Secció de l’Àmbit Sanitàri de la SCSMT.

Fins al 2020 s’han portat a terme ininterrompudament XXVI Jornades de PRL a l’àmbit sanitari, respectant les següents bases:

 1. Liderar-ho i organitzar-ho un Servei de Prevenció d’un centre sanitari
 2. La SAS canalitzarà les demandes dels diferents centres sanitaris i validarà el tema proposat pel Servei de Prevenció organitzador
 3. Es consensuarà objectius i contingut de la jornada mitjançant model de sol·licitud (normalitzat) adreçat al grup de treball
 4. Cal abordar un tema monogràfic, actual i d’aplicació pràctica en l’àmbit sanitari
 5. Es farà una reunió prèvia amb els quatre darrers organitzadors de les jornades i el responsable del grup i el Servei de Prevenció del centre organitzador
 6. S’elaborarà posteriorment un document de conclusions, recomanacions i/o protocol d’actuació. La seva difusió es farà utilitzant els mitjans de comunicació de la SCSMT
 7. La inscripció a la Jornada dels socis de la SCSMT hauria de ser inferior als no socis.
 8. Es lliurarà una enquesta al final de la jornada per incorporar noves propostes de temes a tractar
 9. S’adjuntarà a la documentació de la jornada el llistat dels temes tractats en les anteriors jornades
 10. No és objectiu de la Jornada la presentació de treballs i/o comunicacions, malgrat que l’organització de la Jornada tindrà la potestat d’instaurar un premi el qual tindrà unes bases i estarà tutelat pel grup de treball de la SAS
 11. El grup de treball de la SAS i la pròpia SCSMT col·laborarà, si s’escau, en tots els aspectes organitzatius de la Jornada
MEMBRES ACTUALS DEL GRUP DE TREBALL DE L’ÀMBIT SANITARI (GTAS)

Membre

INSTITUCIÓ

Correu electrònic

Dra. Rosa Carreras

IAS (Girona)

rosa.carreras@ias.cat

Dr. Joan Inglés

Hospital Universitari Sant Joan (Reus)

jinglestorruella@gmail.com

Dr. Rafel Padrós

Hospital de Sant Pau (Barcelona)

rpadros@santpau.cat

Dra. Angel Plans

ICO (Barcelona)

15261apc@comb.cat

Dra. Gemma Tapias

Consorci Sanitari de Mataró

gtapias@csdm.cat

Dra. Pilar Varela

Hospital Clínic (Barcelona)

pvarela@clinic.ub.es

Dr. Miquel Vilardell

Hospital General de Vic

mvilardell@chv.cat

Dra. Pilar Peña

Consorci Hospitalari Parc Taulí

ppena@tauli.cat

Dr. Genís Cervantes

Hospital de Vilafranca Penedès

gcervantes@salutms.org

Dra. Consol Serra

Parc Salut Mar

cserrapujadas@parcdesalutmar.cat


DINÀMICA DE TREBALL

 • Queda oberta la incorporació de nous membres, tant a la SAS com als diferents grups de treball de la mateixa
 • Es dinamitzarà la participació de tots els professionals
 • Cada grup de treball de la SAS tindrà un responsable que serà el motor del mateix i existirà una comunicació continua i dinàmica entre els diferents membres de cadascun dels grups de treball (via correu electrònic, etc).
 • Les reunions entre els diferents membres del grup quedaran a criteri dels mateixos
 • Els protocols, guies, recomanacions i decisions consensuades es publicaran a la web de la Societat
 • Hi haurà una reunió mínima anyal amb el coordinador de la SAS i els diferents responsables dels grups de treball
 • La SAS tindrà un coordinador, tot i que cada responsable de grup dinamitzarà el mateix, així com tota la documentació que generi a tots els membres de la SAS El Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja de l’Hospital General de Vic és la persona escollida per aquesta tasca al inici de la creació del SAS, essent rellevat pel Dr Joan Inglés, que actualment n’és el coordinador.

GRUPS DE TREBALL, OBJECTIUS I LÍNIES ESTATÈGIQUES

GRUP DE TREBALL

Coordinador/a

Linies estratègiques

RISC BIOLÒGIC.
Bioseguretat

Dra. Pilar Varela

 • Capitalitzar el registre EPINETAT perquè es transformi en una eina de investigació d’accidents
 • Definir els condicionants estructurals, organitzatius i de protecció en front a amenaces epidèmiques
 • Entrar a participar en el disseny de la llei de bioseguretat catalana.

RISC BIOLÒGIC.
Vacunes (I)

Dres. Rosa Carreras i Valls i Dolors Benito i Carreras

 • Definir un calendari vacunal basat en estudis serològics multicèntrics entre els Centres de l’àmbit sanitari Promoure la vacunació entre els treballadors sanitaris

RISC BIOLÒGIC.
Vacunes (II)

Dr. Àngels Plans

 • Registre Català de vacunació antigripal en treballadors sanitaris
 • Promoure la vacunació de la grip entre els treballadors sanitaris

JORNADES E ICONOGRAFIA

Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja

 • Coordinar la realització de les Jornades ANUALS de PRL a l’Àmbit Sanitari. Coordinar la confecció d’una base iconogràfica (fulletons, pòsters, fotografies, dibuixos,..) de Prevenció de Riscos en el àmbit sanitari.

SINISTRALITAT

Dra. Gemma Tapias i Oller

 • Homogeneïtzar el registre i l’anàlisi de la sinistralitat a l’àmbit sanitari per tal de poder-nos comparar.

RISC FISIC I QUÍMIC

Dr. Joan Inglés Torruella

 • Disposar d’informació toxicològica dels productes químics als hospitals
 • Disposar d’informació sobre efectes a la salut dels agents físics.
 • Consensuar protocols d’actuació d’avant dels agents químics i físics mes comuns

TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES.
Edat i Gènere

Sense assignar

 • Confeccionar una guia sobre valoració de riscos per la gestació i lactància en el sector sanitari
 • Proposar estratègies per abordar la problemàtica de l’envelliment al sector sanitari

RISC PSICOSOCIAL, CLIMA LABORAL I VIOLÈNCIA

Dr. Genís Cervantes i Ortega

 • Registre Català de Violència Ocupacional per els Centres Sanitaris de Catalunya
 • Anàlisi de Clima laboral de les organitzacions sanitàries catalanes

RECERCA. Disseny i suport en els estudis científics d’altres grups

Per confirmar

 • Fomentar la investigació i publicació de treballs de camp basats en l’evidència.

RISC ERGONÒMIC

Sense assignar

 • Analitzar el factor de risc ergonòmic i fomentar les mesures de prevenció i organitzatives mes adients per minimitzar-lo.